Korzystamy z plików cookie

Korzystamy z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszy odbiór naszej strony. Przeglądając stronę zgadzasz się na użycie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat kliknij TUTAJ. OK

WARUNKI PRAWNE

© 2013 Kao (UK) Limited. („Kao“) Wszelkie prawa zastrzeżone.

KORZYSTANIE Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ JEST RÓWNOWAŻNE Z POTWIERDZENIEM ZROZUMIENIA I AKCEPTACJĄ PONIŻSZYCH WARUNKÓW:

Informacje zawarte na tej stronie internetowej (dalej „strona internetowa“) dotyczące jakichkolwiek produktów lub usług są wiążące tylko w Stanach Zjednoczonych i są przeznaczone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Wszystkie nagłówki, nazwy i znaki graficzne związane ze stroną internetową są znakami towarowymi firmy Kao lub jej licencjodawców, o ile nie wskazano inaczej. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są własnością firmy Kao lub jej licencjodawców objętą prawami autorskimi. Ściśle zabrania się kopiowania, publikowania i dystrybucji jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na stronie internetowej poza działaniami koniecznymi do wyświetlenia strony, z tym wyjątkiem, że użytkownik może pobrać i stworzyć jedną kopię papierową do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Informacje dotyczące produktów i usług Kao mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Nie wszystkie produkty i usługi muszą być dostępne we wszystkich miejscach. Informacje zamieszczone na stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Opinie i poglądy wyrażone na stronie internetowej nie muszą być zgodne z opiniami firmy Kao. Wzmianki o produktach i/lub firmach nie należy rozumieć jako poparcia lub wyrażenia przynależności do tych produktów i/lub firm.

Niniejsza strona internetowa służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie została stworzona z zamiarem zastąpienia profesjonalnej oceny, diagnozy i terapii medycznej. Użytkownik może polegać na informacjach zamieszczonych na stronie wyłącznie na własne ryzyko. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących problemów medycznych lub zdrowotnych należy zwrócić się do lekarza.

Nie wolno używać pająków, robotów, technik wyszukiwania danych ani innych zautomatyzowanych urządzeń bądź programów do katalogowania, zapisywania, magazynowania lub innego powielania, przechowywania lub dystrybuowania treści dostępnych na tej stronie internetowej. Nie wolno podejmować żadnych działań w celu ingerencji w stronę internetową lub zaburzenia działania strony bądź ingerencji w użytkowanie strony przez innego użytkownika, w szczególności poprzez przeciążenie, przepełnienie, bombardowanie pocztą lub spowodowanie awarii strony, obchodzenie środków bezpieczeństwa i uwierzytelniania użytkowników lub prób przekroczenia dozwolonego limitu autoryzacji i dostępu zapewnionego użytkownikowi na mocy niniejszych warunków. Nie wolno ramkować (ang. framing) części strony internetowej w innej witrynie ani tworzyć linków z jakiejkolwiek innej witryny do podstron niniejszej strony internetowej oprócz strony głównej. Nie wolno odsprzedawać użycia ani dostępu do strony internetowej żadnej stronie trzeciej bez uprzedniej zgody firmy Kao.

DOŁOŻONO WSZELKICH STARAŃ, ABY TREŚĆ ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ BYŁA POPRAWNA I AKTUALNA. FIRMA Kao NIE SKŁADA JEDNAK ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI CO DO POPRAWNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI ZAWARTYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ ANI NIE SKŁADA INNYCH OŚWIADCZEŃ I NIE UDZIELA INNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TREŚCI LUB STRONY, KTÓRA JEST DOSTARCZANA W STANIE TAKIM, JAKIM JEST. FIRMA Kao NIE GWARANTUJE, IŻ FUNKCJE ZAWARTE NA STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ MATERIAŁY LUB TREŚCI W NICH ZAWARTE BĘDĄ DZIAŁAĆ NIEPRZERWANIE I BEZBŁĘDNIE, ŻE WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE I

ŻE STRONA INTERNETOWA ORAZ SERWER, NA KTÓRYM JEST UDOSTĘPNIONA, NIE ZAWIERA WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW. FIRMA Kao NIE MOŻE BYĆ POCIĄGANA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UŻYTKOWANIE NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, W TYM RÓWNIEŻ ZA TREŚCI I JAKIEKOLWIEK BŁĘDY ZAWARTE NA STRONIE. FIRMA KAO NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH I DOMNIEMANYCH (W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, BRAKU NARUSZENIA PRAW OSÓB TRZECICH I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU).

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki lub odniesienia do innych stron internetowych, niemniej jednak firma Kao nie ponosi odpowiedzialności za treść innych stron i nie może być pociągana do odpowiedzialności za żadne szkody lub uszczerbki na zdrowiu wynikające z tych treści. Jakiekolwiek linki do innych stron internetowych są podawane tylko dla wygody użytkowników tej strony internetowej.

Firma Kao traktuje prywatność użytkowników i poufność danych osobistych bardzo poważnie. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania gromadzonych danych zawarte są w polityce prywatności..

Firma Kao, jej pełnomocnicy, przedstawiciele, podmioty powiązane ani strony trzecie zaangażowane w opracowanie, tworzenie lub administrację strony internetowej (dalej łącznie „strony Kao“) nie ponoszą odpowiedzialności za wypłatę odszkodowania za szkody pośrednie, przypadkowe, następcze lub nadzwyczajne ani za wypłatę nawiązki odszkodowawczej w wyniku korzystania ze strony internetowej lub jakichkolwiek usług i produktów oferowanych przez stronę internetową, nawet jeżeli strona Kao została powiadomiona o możliwości powstania takich szkód.

W żadnym przypadku łączna odpowiedzialność odszkodowawcza stron Kao za wszystkie szkody, uszczerbki na zdrowiu, straty i roszczenia (wynikające z odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej lub innej) powstałe na skutek korzystania z tej strony internetowej lub związane z korzystaniem z tej strony internetowej nie może przekroczyć wyższej z następujących kwot: (a) kwoty, którą użytkownik zapłacił firmie Kao w związku z użytkowaniem strony internetowej, jeżeli ma to zastosowanie, lub (b) 100 USD.

Ta strona internetowa jest udostępniania użytkownikom jako usługa. Firma Kao zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie usuwać, modyfikować lub dodawać treści na stronie, w tym również zmieniać niniejsze warunki, z dowolnego powodu bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany te będą wprowadzane przez zamieszczenie na stronie internetowej, dlatego należy często sprawdzać stronę pod kątem jakichkolwiek zmian. Dalsze odwiedzanie strony internetowej po wprowadzenia takich zmian będzie równoważne z akceptacją tych zmian.

Niniejsza umowa podlega prawu stanu Delaware i należy ją interpretować zgodnie z postanowieniami tego prawa, bez uwzględnienia norm kolizyjnych. Użytkownik zgadza się, że jakiekolwiek spory wynikające z niniejszej umowy lub jakkolwiek związane z niniejszą umową, stroną internetową lub dowolnymi produktami albo usługami firmy Kao będą rozstrzygane przez sądy federalne lub stanowe z siedzibą w stanie Delaware, a użytkownik nieodwołalnie zgadza się poddać wyłącznej jurysdykcji tych sądów. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu nie będzie można go wprowadzić w życie, takie postanowienie będzie miało charakter rozłączny i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.